پلاگین ها

نمونه کد PHP

دریافت https://github.com/FbnmLLC/php

نمونه کد برای برنامه نویسان PHP

WHMCS

دریافت https://github.com/FbnmLLC/whmcs

پلاگین پرداخت، سامانه پرداخت یک دو سه پی برای سیستم WHMCS # تمامی نسخه‌ها

VIRTUAL FREER

دریافت https://github.com/FbnmLLC/freer

پلاگین پرداخت، سامانه پرداخت یک دو سه پی برای سیستم VIRTUAL FREER

DIGITAL DOWNLOADS PRO

دریافت https://github.com/FbnmLLC/digital-downloads-pro

پلاگین پرداخت، سامانه پرداخت یک دو سه پی برای سیستم DIGITAL DOWNLOADS PRO

EASY DIGITAL DOWNLOADS

دریافت https://github.com/FbnmLLC/easy-digital-downloads

پلاگین پرداخت، سامانه پرداخت یک دو سه پی برای سیستم EASY DIGITAL DOWNLOADS

RESTRICT CONTENT PRO

دریافت https://github.com/FbnmLLC/restrict-content-pro

پلاگین پرداخت، سامانه پرداخت یک دو سه پی برای سیستم RESTRICT CONTENT PRO

CARD STORE

دریافت https://github.com/FbnmLLC/card-store

پلاگین پرداخت، سامانه پرداخت یک دو سه پی برای سیستم CARD STORE

MAGENTO

دریافت https://github.com/FbnmLLC/magento

پلاگین پرداخت، سامانه پرداخت یک دو سه پی برای سیستم MAGENTO

IPS COMMUNITY NEXUS

دریافت https://github.com/FbnmLLC/ips

پلاگین پرداخت، سامانه پرداخت یک دو سه پی برای سیستم IPS COMMUNITY NEXUS

VBULLETIN

دریافت https://github.com/FbnmLLC/vbulletin

پلاگین پرداخت، سامانه پرداخت یک دو سه پی برای سیستم VBULLETIN

WOOCOMMERCE

دریافت https://github.com/FbnmLLC/woocommerce

پلاگین پرداخت، سامانه پرداخت یک دو سه پی برای سیستم WOOCOMMERCE

IPB

دریافت https://github.com/FbnmLLC/ipb

پلاگین پرداخت، سامانه پرداخت یک دو سه پی برای سیستم IPB

CLASSIPRESS

دریافت https://github.com/FbnmLLC/classipress

پلاگین پرداخت، سامانه پرداخت یک دو سه پی برای سیستم CLASSIPRESS

OPEN CART

دریافت https://github.com/FbnmLLC/opencart

پلاگین پرداخت، سامانه پرداخت یک دو سه پی برای سیستم OPEN CART

DRUPAL COMMERCE

دریافت https://github.com/FbnmLLC/drupalcommerce

پلاگین پرداخت، سامانه پرداخت یک دو سه پی برای سیستم DRUPAL COMMERCE

PAID MEMBERSHIPS PRO

دریافت https://github.com/FbnmLLC/paid-memberships-pro

پلاگین پرداخت، سامانه پرداخت یک دو سه پی برای سیستم PAID MEMBERSHIPS PRO

GRAVITY FORMS

دریافت https://github.com/FbnmLLC/gravity-forms

پلاگین پرداخت، سامانه پرداخت یک دو سه پی برای سیستم GRAVITY FORMS

PRO VIP

دریافت https://github.com/FbnmLLC/pro-vip

پلاگین پرداخت، سامانه پرداخت یک دو سه پی برای سیستم PRO VIP

YETISHARE

دریافت https://github.com/FbnmLLC/yetishare

پلاگین پرداخت، سامانه پرداخت یک دو سه پی برای سیستم YETISHARE

VIPROG

دریافت https://github.com/FbnmLLC/viprog

پلاگین پرداخت، سامانه پرداخت یک دو سه پی برای سیستم VIPROG

J2STORE

دریافت https://github.com/FbnmLLC/j2store

پلاگین پرداخت، سامانه پرداخت یک دو سه پی برای سیستم J2STORE